Latihan Konteks Penting Bab 12

Maka, sembah bendahara dan segala pegawai yang tua-tua itu: “Ya tuanku patik mohonkan ampun dan kurnia; adapun nyiur itu bukan ditanam oleh manusia; nyiur itu tumbuh dengan sendirinya sama-sama negeri Melaka ini. Jika ditebang juga, adalah satu-satunya padahnya.” Setelah raja mendengar sembah bendahara demikian itu, maka raja pun segera menyuruh memanggil laksamana; laksamana pun segera datang menghadap raja. Maka titah raja. “hai laksamana, tuan puteri terlalu sangat hendak santap nyiur yang di dalam taman itu: maka seorang pun tiada bercakap naik pohon nyiur itu, terlalu tinggi. Adapun, sama tengah nyiur itu dimakan oleh anai-anai. Hendak pun kita tebang tiada diberi oleh mamak bendahara dan segala pegawai yang tua-tua. Kita tiadalah terbicara lagi.” Setelah laksamana mendengat titah raja demikian itu, maka sembah laksamana, “Daulat tuanku, mengapatah maka hendak ditebang pohon nyiur itu? Biarlah patik cuba naik nyiur itu; takut-takut dengan daulat Yang Dpertuan dapat patik naik.”
[Halaman 275-276]
1. Pada hemat awda, selain rasa kesetiaan, adakah faktor lain yang mendorong keberanian laksamana memanjat pohon nyiur yang rapuh itu?
2. Berjayakah laksamana? Ceritakan kembali bagaimana laksamana berusaha memanjat pohon nyiur yang rapuh itu dan bagaimana kesudahannya?
3. Di bahagian awal petikan di atas, bendahara dan pegawai tua-tua mengatakan bahawa jika pohon ini ditebang mungkin akan mendatangkan mudarat kerana pohon itu seusia dengan negeri Melaka. Berikan pandangan awda terhadap kepercayaan ini.

Advertisements