LATIHAN KONTEKS BAB 3.
“Lihatlah Ratu Lesam ini memberi aku malu! Bebrapa aku berbuat kebaktian kepdanya tiada juga kelihatan padanya dan beberapa pula negeri ku alahkan tiada juga berguna kebaktianku.akan sekarang hendak pun aku berbuat derhaka aku orang tua: sebermula banyak dikata orang di tanah Lasem itu. Jika demikian baiklah aku pergi barang kemana membawa anak biniku dan segala penggawa dan segala periai dibawahku sekalian yang bersama-sama dan rakyat yang aksih akan aku, kira-kira tujuh ribu orang pertikaman tiga ratus.”
[Hang Tuah, m.s 41]

a. Siapakah penutur kata-kata di atas dan kepada siapakah ditujukannya?

b. Apakah yang berlaku sebelum kata-kata tersebut dituturkan?

c. Jelaskan tindakan penutur selepas ia berkata demikian dan kenapa ia memilih tempat itu?

Advertisements